Seksuell aktivitet

Før opp notater om seksuell aktivitet.

Legg til nytt notat

  • Trykk på Legg til
  • Sett tidspunkt for målingen
  • Skriv notat om den seksuelle aktiviteten
  • Trykk på Lagre

Endre notat

  • Velg notatet du vil endre
  • Gjør endringene
  • Trykk på Lagre

Slette notat

  • Velg notatet du vil slette
  • Trykk på Slett
Last modified 1yr ago